Dil Seçimi :
İlgili Bakanlıklar
Derneğimiz
Tüzük
Yazı Boyutu:

SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

BÖLÜM: I


DERNEĞİN ADI
MADDE 1- Derneğin adı: SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ.


DERNEĞİN MERKEZİ:
MADDE 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.


BÖLÜM: II


DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:


DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ:
MADDE 3- Öncelikli olarak Sağlık turizmi ve Kaplıca Turizmi gibi alternatif turizm potansiyellerinin araştırılması, geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması için:


A) Sağlık Turizmi ve Kaplıca Turizmi Üzerinde Çalışmalar Yapılmasını;
Yurt dışından tedavi amacıyla hastalar getirmek ve getirilen bu hastaların tedavisinin yapılmasını sağlamak. Ülkemizde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarla bu tür organizasyonlar yapmak. Kaplıcalara yurt dışından ve yurt içinden dinlenme ve konaklama amacıyla turistler getirmek ve bununla ilgili organizasyonlar yapmak. Kür tedavileri (Doktor tavsiyesi ile termal kaynaklarda belirli seanslarla tedavi planının düzenlenmesi) için yurt içinden ve yurt dışından hastaları kaplıca ve kür merkezlerine getirmek ve bu hizmetleri organize etmek. Bu konuda çeşitli tanıtımlar yapmak. Yurt dışından, kaplıcalara sağlık kurumlarına hastaların gelmesiyle ilgili yasal düzenlemeler için değerlendirme raporları ve projeler hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak.


B) Yurt Dışındaki ve Ülkemizdeki Yaşlılar ve Özürlülerin Sorunları ve Bakımı Üzerinde Çalışmalar Yapılmasını;
Yurt dışındaki yaşlılar ve özürlüleri ülkemize getirip evde bakım hizmetlerini vermek. Bununla ilgili huzur evleri ile kaplıca bölgelerinde, yaylalarda, sahillerimizde, tatil köyleri kurmak, kurulmuş olanlarla da iş birliğine girmek.
Yurt dışından ülkemize yaşlıların getirilip bakımı yapılması için ilgili yasal düzenlemelere yönelik değerlendirme raporları ve projeler hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak.
Ülkemizde yaşlı ve özürlülere evde bakım modelleri oluşturmak ve geliştirmek. Yurt dışından özellikle yaşlıların bakımıyla ilgili geri ödeme kurumları ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve bu konularda ülkemizin potansiyel ve ekonomik bir ülke olduğunu tanıtmak. Aynı zamanda yurt içindede yaşlı ve özürlüler için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve hizmet sunmak özellikle bu gruptaki yoksul fertlere ekonomik ve sosyal açıdan destek olmak.


C) Sağlık Turizm Alanlarında Araştırmalar Yapılması Eğitimler Verilmesini;
Sağlık Turizmi alanında araştırma ve yönetimsel geliştirme için projeler hazırlamak, uygulamak, eğitim kurumları ve hizmet sunacak otel, motel, tatil köyleri, kaplıcaları, kür merkezleri, huzurevleri vb. müesseseler açmak. Bu alanda hizmet sunacak kalifiye eleman yetiştirmek mesleki eğitimler vermek. Kurum ve kuruluşlara sağlık turizmi ve evde bakımla ilgili danışmanlık yapmak.
Ülkemize sağlık turizmi, kaplıca turizmi ve yurt dışı yaşlılara bakım hizmetlerinden gelir etmek için tanıtım ve organizasyonlar yapmak.
Amaç edinmiştir.


DERNEK, BU AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR:
1. Alternatif Turizm ve Sağlık Turizmi alanlarında yazılı ve görsel yayınlar hazırlar.
2. Alternatif Turizm ve Sağlık Turizmi alanlarında faaliyet gösterebilecek müesseseler kurarak veya kiralayarak işletir veya mevcutlarıyla işbirliğine girer ve ortaklık yapar.
3. Yurt içinde ve yurt dışında Sağlık Turizmi ile bu konulardaki araştırmalar için komisyonlar kurarak çalışmalar yapar.
4. Derneğe gelir sağlamak için sağlık, sağlık turizmi ve kaplıca turizmi alanında ticarî faaliyetlerde bulunur.
5. Gerektiğinde derneğin faaliyetleri ve geliştirilmesi için dernek üyelerinden veya dışardan ücreti mukabilinde eleman çalıştırır.
6. Gerekli hukukî izinleri alarak yazılı ve görsel her türlü yayında bulunur. Bu alanda faaliyet gösteren yayın kuruluşları ile iş birliği yapar.
7. Sergiler, geziler, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferanslar düzenler.
8. Üyelerinin meslekî eğitimine ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik olarak misafirhaneler, lokal, sandık, her türlü eğitim ve sosyal tesisler açar, işletir, işlettirir.
9. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve topluma yol göstermek için ihtiyaca göre çalışma grupları ve komisyonlar oluşturur.
10. Özellikle dernek amaçları arasında belirtilen hususlara ilişkin olarak çalışmalarda ve hizmetlerde bulunan kimselere ödüller verir.
11. Dernek, kendi adına menkul ve gayrimenkul mallar alır satar.
12. Üyeleri ve oluşturacağı çalışma grupları aracılığıyla üçüncü kişilere bedeli karşılığında projeler, raporlar hazırlar, bilirkişilik yapar.


BÖLÜM: III


DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA KOŞULLARI VE ŞEKİLLERİ:


ÜYE OLMA HAKKI:
MADDE 4- Fiili ehliyetine sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyen herkes, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en geç 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.


ÜYELİKTEN ÇIKMA:
MADDE 5- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi, Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış izni sonuçlanmış olur.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
MADDE 6- Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Genel kurulca belirlenen yıllık aidatını ödemeyenler üyelikten çıkartılırlar. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti hâlinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.


ÜYELİK HAKLARI:
MADDE 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.


BÖLÜM: IV


DERNEĞİN ORGANLARI:
MADDE 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:


A- Genel Kurul,
B- Yönetim Kurulu,
C- Denetleme Kurulu,


DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI:


KURULUŞ ŞEKLİ:
MADDE 9- Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.


TOPLANMA ZAMANI:
MADDE 10- Genel Kurul 2 (iki) yılda bir Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.


ÇAĞRI USULÜ:
MADDE 11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


TOPLANTI YERİ:
MADDE 12- Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde yapılır.


TOPLANTI YETER SAYISI:
MADDE 13- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve Derneğin Feshi hallerinde ise 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamından az olamaz.


TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
MADDE 14- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
MADDE 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az dörde biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 16- Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek Organlarının seçilmesi,
2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6. Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylanması,
7. Derneğin Feshedilmesi,
8. Yönetim Kurulunca gösterilen diğer tekliflerin incelenip karara bağlanması.


OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
MADDE 17- Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki Tüzük değişikliği ve Derneğin Feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.


YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE ŞEKİLDE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI:


YÖNETİM KURULU:
MADDE 18- Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.


Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili Yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
4. Genel Kurul Yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu ve her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
5. Kira Sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek Denetim Kuruluna sunmak,
8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
9. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.


YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:
MADDE 19- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması hâlinde, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.


DENETLEME KURULU:
MADDE 20- Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.
Denetleme Kurulunun Görevleri:


1. En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda Derneğin bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulunun işlem faaliyetlerini, Derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna, Genel Kurul toplantısından önce hazırlanacak yıllık raporları ise Genel Kurula sunmak.
3. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.


ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
MADDE 21- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin. Ad ve Soyadları, Baba Adlarını, Doğum Yeri ve Tarihleri, Meslek ve İkametgâhları ile T.C. Kimlik Numaraları Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilir.


DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
MADDE 22- Dernek, Genel Kurullarında Dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için Genel Kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır.


ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ:
MADDE 23- Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları kurul tarafından belirlenir.


DERNEĞİN GELİRLERİ:
MADDE 24- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak en az 10 YTL, aylık olarak ta en az 5 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer gelirler
8-Yurt dışı yardımları
Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakti yardım alabilir. Nakti yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.


DEFTER VE KAYITLAR:
MADDE 25- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.


DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
MADDE 26- Derneğin iç Denetimi, Dernekler Kanunu ve Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.


TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
MADDE 27- Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilebilir.


DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
MADDE 28- Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin Feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması hâlinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmek zorundadır. Derneğin Feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığının Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiye yapılır


HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
MADDE 29- Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda Hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hükümleri uygulanır.

Tasarım ve Teknoloji : Aren Tanıtım